คำอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
 
*******************************
 
                เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน   เสริมทักษะชีวิต   วุฒิภาวะทางอารมณ์  การเรียนรู้เชิงพหุปัญญา  และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี    การจัดกิจกรรมแนะแนวจึงมีขอบข่ายสาระสำคัญในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนให้ครบทั้ง   3  ด้าน  คือ
1 การแนะแนวการศึกษา    
เป็นการจัดกิจกรรมการแนะแนวที่เน้นให้ผู้เรียนให้มีพัฒนาการในการเรียนได้เต็มศักยภาพ   และเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิคการจดบันทึกและการทำบันทึกย่อ  การพัฒนาทักษะในการอ่านและการประเมินผลการเรียน
2 . การแนะแนวอาชีพ  
เป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักและสำรวจความสนใจในอาชีพ   เพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา     ตลอดจนการพิจารณาเลือกแผนการเรียนและแนวทางการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองสนใจ   การทดสอบเกี่ยวกับความสนใจในอาชีพ    การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สอดคล้องกับผลการทดสอบ
3.  การแนะแนวด้านชีวิตและสังคม    
เป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง   รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น     มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี    สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข    ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล  คำนึงถึงคุณธรรรมจริยธรรม  มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.   ผู้เรียนทราบข้อมูลในด้านการศึกษา  การศึกษาต่อและอาชีพ  และการพัฒนาตน
2.   ผู้เรียนสามารถสำรวจ   วิเคราะห์ตนเองในด้านความสามารถ   ความถนัด  ความสนใจ 
3.   ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  และการตัดสินใจได้ถูกต้องเหมาะสม
4.   ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสัมมาชีพทุกชนิด  สามารถเลือกตัดสินใจ  และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีผลต่อการวางแผนเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
5.    ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะในการดำเนินชีวิต  และพึ่งตนเองได้
6.    ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เห็นคุณค่าของการปฏิบัติ  กระทำความดี  พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่  และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
การวัดและประเมินผล กิจกรรมแนะแนว
ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผล ผ่าน เมื่อ
1.    ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.    นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   ของเวลาเรียนทั้งหมด
3.    นักเรียนจะต้องส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายตรงตามกำหนดเวลา  ครบถ้วนและมีคุณภาพ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s