วิเคราะห์หน่วยที่ 5 เรื่อง Food and beverage


หน่วยการเรียนรู้ที่  5

วิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดของหลักสูตร  2551

1.   สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต

      ประจำวันอย่างเหมาะสม

2.   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง

       เหมาะสม

3.   พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม และ

       ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

4.   พูดแลเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้

       เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

5.   ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

        เจ้าของภาษา

6.    อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

7.    เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ

       และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

8.    เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม

       ของเจ้าของภาษากับของไทย

 9.   ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก แหล่งเรียนรู้

       และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

10.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่ง

       การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

11.   อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศ  และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

****************************************

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง  Food  and  Beverages

ตัวชี้วัดด้านความรู้

1.             บอกความหมายของคำศัพท์จากบทเรียนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

2.             วิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์

                                                -Count/  Noncount nouns

                                                -Expressions of quantity: some/any

                                                -Would like

                                        -Partitives

3.             ระบุความหมายของคำศัพท์จากบทอ่านที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา

4.             วิเคราะห์หลักการฟังเพื่อคาดเดาข้อมูล  การหาข้อมูลเฉพาะ

5.             วิเคราะห์หลักการพูดตามบทบาทสมมติ  การพูดเพื่อถามและให้ข้อมูล

6.             วิเคราะห์หลักการอ่านออกเสียง  การจับใจความและการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน

7.             วิเคราะห์หลักการเขียนบรรยายตามความสนใจ

ตัวชี้วัดด้านทักษะ

1.             สามารถเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้

       2.   สามารถอธิบายโครงสร้าง      Count/  Noncount nouns    /   Expressions of quantity:                                                          some/any  /  Would like /  Partitives   และนำไปใช้ได้ถูกต้อง

1.             สามารถฟังบทสนทนาเพื่อจับใจความสำคัญและตอบคำถาม

2.             สามารถอ่านออกเสียง    จับใจความและสรุปความจากเรื่องที่อ่าน

3.             สามารถพูดบทบาทสมมติเกี่ยวกับการสั่งอาหารในภัตตาคาร  โรงแรม

4.             สามารถเขียนบรรยายข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ  และทำเมนูอาหารได้

ตัวชี้วัดด้านเจตคติ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.             ใฝ่เรียนรู้

         2   อยู่อย่างพอเพียง : นักเรียนสามารถแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และ   ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s