วิเคราะห์หน่วยที่ 3 เรื่อง Occupation


หน่วยการเรียนรู้ที่  3

วิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดของหลักสูตร  2551

1.  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

2.  ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

3.  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต

      ประจำวันอย่างเหมาะสม

4.  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง

      เหมาะสม

5.   พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม และ

      ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

6.   พูดแลเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้

       เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

7.   ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

       เจ้าของภาษา

8.   อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

9.    เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ

       และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

10.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม

       ของเจ้าของภาษากับของไทย

11.  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก แหล่งเรียนรู้

        และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

12.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่ง

        การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
****************************************

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง   Occupation

ตัวชี้วัดด้านความรู้

1.             บอกความหมายของคำศัพท์จากบทเรียนเกี่ยวกับอาชีพ

2.             วิเคราะห์โครงสร้าง

      Simple  Present    Tense 

      Question  Word  /  How  often

       Want  to  be

       Adverb  of  frequency

3.             ระบุความหมายของคำศัพท์จากบทอ่านที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา

4.             วิเคราะห์หลักการฟังเพื่อคาดเดาข้อมูล  การหาข้อมูลเฉพาะ

5.             วิเคราะห์หลักการพูดตามบทบาทสมมติ  การพูดเพื่อถามและให้ข้อมูล

6.             วิเคราะห์หลักการอ่านออกเสียง  การจับใจความและการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน

7.             วิเคราะห์หลักการเขียนบรรยายตามความสนใจ
ตัวชี้วัดด้านทักษะ

1.             สามารถเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพได้

2.             สามารถอธิบายโครงสร้าง      Simple  Present  Tense   /  Adverb  of  frequency     และสามารถตอบคำถามที่ใช้     Question  Word  ได้

3.             สามารถฟังบทสนทนาเพื่อจับใจความสำคัญและตอบคำถาม

4.             สามารถอ่านออกเสียง    จับใจความและสรุปความจากเรื่องที่อ่าน

5.             สามารถพูดบทบาทสมมติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

6.             สามารถเขียนบรรยายข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ

ตัวชี้วัดด้านเจตคติ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.             ใฝ่เรียนรู้

2.             มุ่งมั่นในการทำงาน  :  สามารถบอกอาชีพที่ตนสนใจทำในอนาคต  รวมทั้งบอกข้อดี  ข้อด้อยของแต่ละอาชีพ

3.             มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s