วิเคราะห์หน่วยที่ 5 Food and Beverage


หน่วยการเรียนรู้ที่  5
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดของหลักสูตร  2551
1.   สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต
      ประจำวันอย่างเหมาะสม
2.   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
       เหมาะสม
3.   พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม และ
       ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม
4.   พูดแลเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้
       เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
5.   ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
        เจ้าของภาษา
6.    อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา
7.    เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ
       และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
8.    เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม
       ของเจ้าของภาษากับของไทย
 9.   ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก แหล่งเรียนรู้
       และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน
10.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่ง
       การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
11.   อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศ  และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
****************************************
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง  Food  and  Beverages
ตัวชี้วัดด้านความรู้
1.             บอกความหมายของคำศัพท์จากบทเรียนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
2.             วิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์
                                                -Count/  Noncount nouns
                                                -Expressions of quantity: some/any
                                                -Would like
                                        -Partitives
3.             ระบุความหมายของคำศัพท์จากบทอ่านที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา
4.             วิเคราะห์หลักการฟังเพื่อคาดเดาข้อมูล  การหาข้อมูลเฉพาะ
5.             วิเคราะห์หลักการพูดตามบทบาทสมมติ  การพูดเพื่อถามและให้ข้อมูล
6.             วิเคราะห์หลักการอ่านออกเสียง  การจับใจความและการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
7.             วิเคราะห์หลักการเขียนบรรยายตามความสนใจ
ตัวชี้วัดด้านทักษะ
1.             สามารถเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้
       2.   สามารถอธิบายโครงสร้าง      Count/  Noncount nouns    /   Expressions of quantity:                                                          some/any  /  Would like /  Partitives   และนำไปใช้ได้ถูกต้อง
1.             สามารถฟังบทสนทนาเพื่อจับใจความสำคัญและตอบคำถาม
2.             สามารถอ่านออกเสียง    จับใจความและสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
3.             สามารถพูดบทบาทสมมติเกี่ยวกับการสั่งอาหารในภัตตาคาร  โรงแรม
4.             สามารถเขียนบรรยายข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ  และทำเมนูอาหารได้
ตัวชี้วัดด้านเจตคติ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.             ใฝ่เรียนรู้
         2   อยู่อย่างพอเพียง : นักเรียนสามารถแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และ   ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s