มารู้จักงานแนะแนวกันเถอะ


 Help  him  to  help  himself

                          
การแนะแนวคืออะไรใครรู้บ้าง

คือแนวทางพัฒนาอย่าฉงน

ที่มุ่งหมายให้เราเข้าใจตน

รู้จักขวนขวายทางสร้างตนเอง

การแนะแนวยังหมายให้เด็กนั้น

แก้หรือกันปัญหาไซร้ได้ตรงเผง

รู้จักโลกทุกสิ่งอันไม่หวั่นเกรง

ปรับตนเองอย่างฉลาดปราดเปรื่องเอย

การแนะแนวคืออะไร
           การแนะแนว คือ จิตวิทยาประยุกต์ แขนงหนึ่งที่ว่าด้วย กระบวนการพัฒนาคนให้รู้จักตนเอง อย่างถ่องแท้ รู้จัก ความถนัด ความชอบ สติปัญญา ภูมิหลังของตนเอง วิเคราะห์ตนเองได้ถูกต้อง รู้จักเลือกและตัดสินใจได้ ปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขช่วยตนเอง หรือพึ่งตนเองได้ เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคลได้มีบทบาทเต็มที่ในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพและสามารถจัดการกับชีวิตของตนอย่างฉลาด การจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพนั้นต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความพร้อมในการเรียนรู้ความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน

               การแนะแนวเป็นกระบวนหนึ่งของการศึกษาที่จะพัฒนามนุษย์ให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ในทักษะกระบวนการต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และมีความสุขในการดำรงชีวิต

จุดประสงค์ของการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน

 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองในทุกๆด้าน เช่น ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับตนเอง

 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจบุคลอื่น ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีและดาเนินชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาของตนได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
4. การจัดกิจกรรมแนะแนว 1 คาบต่อสัปดาห์ จะทาให้ครูแนะแนวได้ใกล้ชิดเด็กและรู้จักเด็ก แต่ละคนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ต่าง ๆให้กับนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือเด็กในด้านต่างๆได้
5. ในคาบแนะแนว นอกจะให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เด็กสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในเรื่องที่ถูกต้อง โดยจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้มีส่วนร่วม และได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม


บริการแนะแนวในโรงเรียนมี  5  บริการ

1. บริการศึกษารวบรวมข้อมูล (Individual Inventory Service)
2. บริการสารสนเทศ (Information  Service)
3. บริการให้การปรึกษา (Counseling  Service)
4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement  Service)
5. บริการติดตามผล (Follow-up  Service)

การบูรณาการการแนะแนวในการเรียนการสอน  จะต้องอยู่ในขอบข่ายการแนะแนว 3 ด้าน

     การแนะแนวด้านการศึกษา   (Educational Guidance)
     การแนะแนวอาชีพ     (Vocational Guidance)
     การแนะแนวส่วนตัวและสังคม    (Personal  and Social Guidance)

 แนะแนวดี    พาให้ชีวีมีความสุข
วันนี้เป็นวันที่เคนดีใจและมีความสุขที่สุดในชีวิต เพราะวันนี้เป็นวันที่เคนจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  ในฐานะที่เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา นอกจากเคนแล้วยังมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่เด็กๆพากันเรียกท่านว่าคุณพ่อ ผอ. คุณครูสุดาครูประจำชั้นของเคน  คุณครูนภาที่เป็นครูแนะแนว และที่สำคัญแม่ของเคนก็มาด้วย
                เคน  คิดย้อนหลังไปถึงวันแรกที่แม่พาไปฝากเข้าเรียนชั้น ม.1  แม่เล่าให้ผอ.ฟังทั้งน้ำตาว่าพ่อของเคนไปอยู่กับเมียน้อย  มีลูกใหม่  ไม่รักเคนเลย  ไม่เคยมาดูแลทั้งๆที่แม่ของเคนพิการแขนทั้งสองข้าง  ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและลูกได้  แม่อยากให้เคนเรียนต่อชั้นสูงๆ แต่ไม่มีเงิน ขอให้ท่านผอ.ช่วย  ตอนนั้นเคนเพิ่งจบชั้น ป.6  ช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดไปชกมวยสมัครเล่นและส่งหนังสือพิมพ์เพื่อหารายได้มาให้แม่  เคนไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนๆวัยเดียวกันเลย  จนเคนเองก็ท้อแท้และไม่อยากเรียนต่อ เพราะคิดว่าตัวเองมีปมด้อยถูกพ่อทิ้ง แม่ก็พิการ  ฐานะยากจน   ก่อนออกจากบ้านไปสมัครเข้าเรียนเคนกับแม่ก็คิดเหมือนกันว่า ทางโรงเรียนคงไม่รับเด็กที่ยากจน  ไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าจะใส่ไปโรงเรียน  โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนดีเด่นเป็นที่ยอมรับของชุมชน  เด็กทุกคนแต่งตัวสวยงาม  ดูท่าทางเป็นลูกคนมีเงินทั้งนั้น  แต่ที่แม่เลือกพาเคนมาสมัครเรียนที่นี่ก็เพราะว่าอยู่ใกล้บ้าน  เคนสามารถเดินไปโรงเรียนได้และกลางวันยังสามารถกลับมาดูแลแม่ได้  ขณะที่เคนใจแฟบลงเพราะคิดว่าโรงเรียนคงไม่รับแน่ๆ พร้อมกับอายที่ครอบครัวยากจน   ท่านผอ.ผู้ใจดีก็มากอดเคนไว้พร้อมกับลูบศีรษะและบอกกับแม่ว่า  ทางโรงเรียนจะรับเคนไว้เรียน    แต่ขอเวลาสืบประวัติเบื้องต้น  ถ้าเป็นความจริงตามที่แม่เล่า  คุณพ่อผอ.จะจัดทุนการศึกษาให้  ขออย่างเดียวคือขอให้เคนเป็นคนดีและตั้งใจเรียน
                หลังจากนั้น เคนก็ได้เข้าเรียน ได้อยู่กับครูสุดา และมีครูนภาเป็นครูแนะแนว  เพื่อนๆทุกคนดีกับเคน เคนอยู่ในโรงเรียนโดยไม่คิดว่าตัวเองมีปมด้อย  เพื่อนคนอื่นๆที่มีปัญหาต่างก็ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  โรงเรียนของเราได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่ของจังหวัด  คุณพ่อผอ.ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นเข็มทองคำพระราชทาน   ครูสุดาได้เป็นครูสอนสังคมดีเด่น  และครูนภาได้เป็นครูแนะแนวดีเด่นของจังหวัด
                และมาวันนี้เคนก็ได้เป็นนักเรียนดีเด่นรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือความคาดฝันทั้งของแม่และของเคนเอง  ซึ่งเคนรู้ว่าแม้เคนจะเป็นคนดีตามที่คุณพ่อผอ.กล่าวสดุดีไว้ในที่ประชุมของนักเรียนทั้งหมด   แต่ถ้าทางโรงเรียนไม่ให้การดูแลช่วยเหลือ  ผอ.และคุณครูทุกคนไม่เป็นกำลังใจ และแนะแนวทางชีวิตที่ถูกต้องให้ก็จะไม่มีวันนี้สำหรับเคนเลย……

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s