แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต     
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ 22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
เรื่อง การอ่านและวิเคราะห์ข่าว   เวลา  1  ชั่วโมง
************************************************

1. มาตรฐานการเรียนรู้

            1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

2. สาระ/ตัวชี้วัด

           อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

3. วัตถุประสงค์

            3.1 เพื่ออ่านออกเสียง ข่าว ที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน

            3.2 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข่าวได้อย่างสร้างสรรค์

4. องค์ประกอบทักษะชีวิต

            ทำงานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

5. สาระเนื้อหา

            การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์

6. ภาระงาน/ชิ้นงานที่ควรปรากฏ

            ผลงานการสรุปข่าวของนักเรียน

7. กิจกรรมการเรียนรู้

            7.1 แบ่งกลุ่มนักเรียน ศึกษาข่าว หนังสือพิมพ์ กลุ่มละ 5 คน

            7.2 ตัวแทนกลุ่มอ่านออกเสียงข่าวให้เพื่อนฟังในกลุ่ม

            7.3 นักเรียนในกลุ่มช่วยปรับปรุงแก้ไขการอ่านให้ถูกต้อง

            7.4 นักเรียนในกลุ่มช่วยกันสรุปข่าว

            7.5 ตัวแทนกลุ่มนำเสนอการอ่านข่าว และสรุปข่าว

            7.6 สนทนาด้วยเทคนิคคำถาม R – C – A เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การตัดสินใจในสถานการณ์อย่างมีเหตุผลและรอบคอบ
                 คำถามเพื่อการสะท้อน (R)
                1. นักเรียนฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกอย่างไร
                 คำถามเพื่อการเชื่อมโยง (C)
                 1. ที่ผ่านมานักเรียนสามารถหาข่าวจากแหล่งข่าวใดบ้าง
                 2. ข่าวนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ ? เพราะเหตุใด

                 3. นักเรียนมีวิธีการใดที่จะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อข่าวนั้น

                คำถามเพื่อการปรับใช้ (A)
                   1. ในโอกาสต่อไปถ้านักเรียนรับข่าวสารแล้วจะมีวิธีการนำไปสู่การเลือกคิดตัดสินใจในข่าวอย่างไร

8. สื่อการเรียนรู้

             ข่าวสารประจำวันจากหนังสือพิมพ์ วิทยุหรืออินเทอร์เน็ต

9. การประเมินผล

            9.1 ตรวจผลงาน

            9.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่นตามวิถีประชาธิปไตย

10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
            10.1 นำไปจัดกิจกรรม ซ้ำ ๆ เพื่อให้นักเรียนได้คิดริเริ่ม ไตร่ตรอง การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
            10.2 มอบหมายให้นักเรียนศึกษาข่าวสารเป็นประจำ (โครงการรักการอ่าน)

************************
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s